หน้าแรก

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 2 และโครงการคอมพิวเตอร์ศึกษาสัมพันธ์แห่งภาคอีสาน ครั้งที่ 6

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 2 และโครงการคอมพิวเตอร์ศึกษาสัมพันธ์แห่งภาคอีสาน ครั้งที่ 6 (The 2nd National Conference on Computer Education 6th Computer Education Communication in Northeastern of Thailand ) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ตอบรับเข้าร่วมอีก 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนา การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและ/หรือผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ การจัดทำรายงานประชุมวิชาการ การศึกษาดูงานระหว่างสถาบัน การเผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายวิชาการเผยแพร่งานวิจัยให้มีความเข้มแข็งสู่ระดับสากล

กำหนดการสำคัญ

 

วันที่ 22 มกราคม 2562

วันสุดท้ายในการรับบทความ

วันที่ 23 มกราคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอ

วันที่ 24 มกราคม 2562

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข

วันที่ 25 มกราคม 2562

วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

 วันที่นำเสนอ

* หมายเหตุ : กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อัตราค่าลงทะเบียน

ปริญญตรี
500
บัณฑิตศึกษา
1,500

นักวิจัยทั่วไป
2,000

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

โอนเงินมาที่บัญชี : ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี : การประชุมวิชาการ NCCE and CECNT
เลขที่บัญชี : 774-0-32228-8

* ห้ามฝากผ่านตู้ ADM ให้โอนผ่าน ATM, แอปพลิเคชั่นหรือเค้าเตอร์ธนาครเท่านั้น

แจ้งการชำระเงิน
*** แจ้งการชำระเงินผ่านระบบรับส่งบทความ ***

 

เครือข่ายความร่วมมือ

ติดต่อเรา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา-คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

สงวนลิขสิทธิ์ © 2562. งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 2 และโครงการคอมพิวเตอร์ศึกษาสัมพันธ์แห่งภาคอีสาน ครั้งที่ 6

ประกาศการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาครั้งที่ 2

ดาวน์โหลดประกาศ